Privacyverklaring & Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring en Cookie beleid
Sanne van der Hout eigenaresse van Sunrise yoga en World Sunrise Yoga Online (5751BZ-1 te Deurne) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Sanne van der Hout is de Functionaris Gegevensbescherming van Sunrise Yoga en World Sunrise Yoga Online. Zij is te bereiken via http://www.yogaindeurne.nl contact

Persoonsgegevens
Sanne van der Hout verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van haar diensten en/of wanneer u deze gegevens zelf aan haar heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Sanne van der Hout verwerkt:
• *Na aanmelding voor de nieuwsbrief en online gratis aanbod (online workshop/ online cursus/ challenge/ webinar):
• Voornaam
• E-mailadres

Nieuwsbrieven worden verzonden via het online mailing-programma YMLP, meer informatie over de privacy verklaring kunt u vinden bij punt 5 en 6 van de hier genoemde webpage: https://www.ymlp.com/terms-of-service.html
Zodra u zichzelf uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens verwijderd.

• *Als deelnemer van de wekelijkse lessen of de betaalde online cursus:
• Voor- en achternaam
• Geslacht / Fysieke conditie
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bent u een betalende klant dan worden uw gegevens bewaard in het programma Excel en het microsoft boekhoudprogramma waarvan een kopie bij de boekhouder is. Naam boekhouder: Jac Vossen, adres: BAA Julianastraat 2 5721GL te Asten.
Daarnaast heeft Sanne van der Hout een papieren door uzelf ingevulde gezondheidsverklaring, (van de deelnemers aan de lessen in Deurne) deze wordt bewaard vanwege veiligheid en aansprakelijkheidsredenen zoals vermeld in de algemene voorwaarden.
Uw gegevens worden eveneens opgeslagen in het digitale facturen programma Money-Bird. Meer informatie over de privacy kunt u vinden op: https://www.moneybird.nl/privacy
Alle gegevens zullen na uitschrijving plus de wettelijke termijn van 7 jaar vernietigd worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Sanne van der Hout kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat zij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Sanne van der Hout op via http://www.yogaindeurne.nl – contact, dan verwijdert zij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sanne van der Hout verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• -Verzenden van de nieuwsbrief
• -Afhandelen van betalingen
• -U te informeren over wijzigingen en nieuw aanbod van haar diensten en producten
• -Ter naslagwerk van uw fysieke conditie ivm veiligheid deelname lessen als mede ter bewijsvoering verklaring deelname lessen op eigen risico.
• -Verwerken van persoonsgegevens is Wettelijk Verplicht, mede een noodzaak voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sanne van der Hout neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sanne van der Hout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende ( categorieën ) van persoonsgegevens:
*Zolang u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief/het online gratis aanbod:
• Voornaam
• E-mailadres
*Zolang u deelnemer bent van de wekelijkse lessen of de betaalde online cursus plus 7 jaar:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer (alleen bij incasso)
• gegevens fysieke conditie

Delen van persoonsgegevens met derden
Sanne van der Hout verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door via http://www.yogaindeurne.nl – contact met Sanne van der Hout contact op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door haar bedrijf. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt zij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone) de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Sanne van der Hout zal vervolgens zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Sanne van der Hout wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen
Sanne van der Hout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via http://www.yogaindeurne.nl – contact

Cookiebeleid
http://www.yogaindeurne.nl, ook te vinden onder http://www.worldsunriseyoga.com (de website van Sunrise Yoga en World Sunrise Yoga Online van Sanne van der Hout) maakt geen gebruik van cookies.

Contactgegevens:
http://www.yogaindeurne.nl – contact
Sanne van der Hout
5751BZ-1 Deurne
kvk 57534713

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden mbt deelname Yogales bij World Sunrise Yoga
ARTIKEL 1 Diensten en definities
1.1 Diensten
In dit reglement wordt gesproken over diensten van www.worldsunriseyoga.com en www.yogaindeurne.nl ,beide URL en de daarbij behorende diensten vallen onder de diensten van WORLD SUNRISE YOGA, KVK 57534713, vestiging 5751BZ-1 te Deurne.

1.2 Definities

 • In dit reglement wordt gesproken over -deelnemer. Hiermee wordt bedoeld -de cursist /-de leerling /-de natuurlijk persoon die deelneemt aan een yoga les bij World Sunrise Yoga.
 • In dit reglement wordt gesproken over – yoga les. Hiermee wordt bedoeld -iedere yoga les/-proef les/-gratis yogales /-workshop/ -training/ -online yogales die onder welke naam dan ook door World Sunrise Yoga wordt gegeven.
 • In dit reglement wordt gesproken over –vertegenwoordiger groep. Hiermee wordt bedoeld – de natuurlijke persoon die een groep aanmeldt voor een yogales bij World Sunrise Yoga/ de contact persoon via wie de yogales bij World Sunrise Yoga voor de groep en de voorbereidingen besproken worden.
 • In dit reglement wordt gesproken over –lesgeld. Hiermee wordt bedoeld –het bedrag/ -de kosten/- de prijs / -de vergoeding die de deelnemer/vertegenwoordiger groep is verschuldigd voor het deelnemen aan de yogales.

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, betreffende het deelnemen aan een yoga les bij World Sunrise Yoga. Deelnemer/Vertegenwoordiger groep verklaart deze algemene voorwaarden van World Sunrise Yoga zonder voorbehoud te accepteren. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden in de lesruimte waar de yogales plaats vindt. Tevens worden deze algemene voorwaarden aan iedere nieuwe deelnemer/ Vertegenwoordiger groep toegestuurd met de welkomst-email. Bij aanmelding voor deelname online yogales(sen) bij World Sunrise Yoga wordt duidelijk vermeld waar deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website. World Sunrise Yoga behoudt het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

ARTIKEL 3 Tot stand komen van overeenkomst

3.1 Een overeenkomst voor het volgen van de wekelijkse yogalessen tussen World Sunrise Yoga en deelnemer komt uitsluitend tot stand door ondertekening van een intake/gezondheidsformulier en de bevestiging van deelnemer voor ontvangst van de welkomstmail met in de bijlage deze algemene voorwaarden.
3.2 Een overeenkomst voor een eenmalige deelname aan een yogales, komt tot stand door de aanmelding per email door de deelnemer en een bevestiging per email door World Sunrise Yoga. Deelnemer ondertekent op deelnemers lijst voor aanvang yogales, ter bevestiging aanwezigheid of deelnemer vult intake/gezondheidsformulier in. Ondertekenen betekent akkoord met algemene voorwaarden.

3.3 Een overeenkomst voor aanmelden groep voor eenmalige yogales tussen World Sunrise Yoga en vertegenwoordiger groep, komt uitsluitend tot stand door aanmelding per email door vertegenwoordiger groep en een bevestiging door World Sunrise Yoga. Vertegenwoordiger groep ondertekent voor aanvang yogales bevestiging aanwezigheid groep. Ondertekenen betekent akkoord met algemene voorwaarden.

3.4 Een overeenkomst tot het volgen van het online yoga lesaanbod tussen World Sunrise Yoga en deelnemer komt tot stand dmv een email van World Sunrise Yoga aan deelnemer waarin deelname aan de online yogales(sen) bevestigd wordt. Betaling van de eerste factuur betekent dat deelnemer akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 Aansprakelijkheid
4.1 World Sunrise Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, ongevallen en/of schade aan deelnemer (fysiek) en deelnemers eigendommen, zowel in als ook rondom de locatie waar de yoga les van World Sunrise Yoga wordt gegeven.

4.2 De deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van yoga risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van de yogales bij World Sunrise Yoga kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. De cursist vrijwaart World Sunrise Yoga voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze.

4.3 De deelnemer is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij/zij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de yogales te volgen. World Sunrise Yoga aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De deelnemer vrijwaart World Sunrise Yoga voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt mededeelnemers yogales.

ARTIKEL 5 Verplichting

5.1 Deelnemer aan de yogales in Deurne bij World Sunrise Yoga is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten voor de yogales aan World Sunrise Yoga door te geven.
5.1.1 Bij aanmelden wekelijkse yogalessen geschiedt dit door het invullen van de intake/gezondheidsverklaring.
5.1.2 Bij aanmelden groep is vertegenwoordiger groep degene die de groep op de hoogte stelt van deze verplichting.

5.2 Bij twijfel of deelnemer in staat is normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neemt deelnemer contact op met huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) voor advies.
5.3 Als deelnemer onder medische behandeling is, dan pleegt deelnemer overleg met behandelend arts over het volgen van de yogales. Als deelnemer een operatie heeft ondergaan of chronische klachten heeft, ook dan pleegt deelnemer overleg met behandelend arts over het volgen van de yogales.
5.4 Deelnemer is verplicht om bij (nieuwe) klachten World Sunrise Yoga vóór de yogales in te lichten.
5.5 Deelnemer aan het online yoga lesaanbod heeft een eigen verantwoordelijkheid betreffende geschiktheid deelname aan de yogalessen. Zowel psychisch als fysiek is deelnemer verplicht een arts te raadplegen in geval van twijfel. Ook in de periode waarin deelnemer onder medische behandeling is of een operatie heeft ondergaan ligt de verplichting en verantwoordelijkheid geschiktheid deelname yogalessen bij de deelnemer zelf.

ARTIKEL 6 Lidmaatschap en lesgeld

6.1.1Lidmaatschap

Bij aanmelding voor de wekelijkse yogalessen in Deurne betaalt deelnemer eenmalig inschrijfgeld voor lidmaatschap a €19,75. Let wel zodra deelnemer is uitgeschreven om welke reden dan ook en daarna opnieuw wil deelnemen aan de lessen wordt opnieuw het inschrijfgeld in rekening gebracht. Ook deelnemers die betalen met de zogenaamde strippenkaart betalen eenmalig inschrijfgeld. Bij aanmelding voor yogales(sen) online wordt er geen inschrijfgeld in rekening gebracht.
6.1.2Opbouw lesgeld wekelijkse lessen in Deurne
Een lesjaar bestaat uit een totaal van 39 lessen. Een lesjaar loopt gelijk aan een kalender jaar. Lesdata worden bekend gemaakt per email. Het lesgeld is €11,07 per les maakt een totaal jaar-bedrag van €431,75 . Dan heeft de deelnemer de keuze hoe het lesgeld te betalen, eenmalig/ per maand/ per kwartaal/ of met de strippenkaart.

 • 1 jaar: Deelnemer betaalt het lesgeld voor een jaar in één keer zijnde €431,75
 • 12 maanden: Deelnemer betaalt 12 maanden per jaar zijnde €35,99.
 • 3 maanden: Deelnemer betaalt 4x een kwartaal bedrag per jaar zijnde €107,98.
 • strippenkaart: Deelnemer betaalt 5x €12,07 en heeft zo recht op deelname aan 5 yogalessen binnen een periode van2 maanden.

Voor de betaling ontvangt deelnemer een factuur per email. Deelnemer wekelijkse lessen in Deurne kan contant betalen of via de bank. Deelnemer geeft dit aan op de intake/gezondheidsverklaring, of mondeling of online (email/app/aanmeldformulier online) en World Sunrise Yoga maakt een notitie hiervan.

6.1.3 Lesgeld deelname wekelijkse Yogalessen in Deurne
De hoogte van het lesgeld wat deelnemer betaalt per betaling is afhankelijk van het aantal lessen wat deelnemer volgt per week, en of deelnemer betaalt per maand (12x per jaar), per kwartaal, eenmalig per jaar of met de zgn strippenkaart.
Bij instroom wordt het bedrag berekend voor de lessen die er nog komen, dit bedrag is mede afhankelijk van het aantal lessen wat deelnemer volgt per week. World Sunrise Yoga behoudt het recht de hoogte van het lesgeld aan te passen.
Bij deelname met de zogenaamde strippenkaart bedraagt het lesgeld €12,07 per les.
Deelname aan lessen is niet overdraagbaar.
6.2.1 Betaling Contant Deelnemer betaalt het lesgeld de 1e les van iedere maand tijdens de les. World Sunrise Yoga maakt ter plekke een notitie hiervan. Bij een vakantie periode, waarin er geen les is, heeft de deelnemer de verplichting om het bedrag contant of via de bank vooraf te betalen.
6.2.2 Betaling Bank Via de bank is de deelnemer verplicht het lesgeld over te maken voor de 1e dag van de volgende (les)maand. Bankrekeningnummer:NL83 INGB 0688 7252 01 tnv S.A.E. van der Hout.
6.3 Betaling eenmalige deelname yogales Voor de deelname aan een eenmalige yogales ontvangt de deelnemer/de vertegenwoordiger groep een factuur per email. Deelnemer/vertegenwoordiger groep kan betalen contant of via de bank. Het te betalen bedrag dient ontvangen te zijn voor aanvang van de betreffende yogales.
6.4 Lesgeld deelname yoga online De hoogte van het lesgeld wat de deelnemer betaalt per betaling is afhankelijk van welk online pakket deelnemer zich voor heeft aangemeld. Zodra het lesgeld is ontvangen bij World Sunrise Yoga zal de online les(sen) starten. Betaalde online lessen zijn niet overdraagbaar.
6.5.1 Deelname gratis Yogales Deelnemer kan maximaal 1x deelnemen aan een gratis yogales, zogeheten proefles. Ben je betalend deelnemer, vervalt je recht op een gratis yogales. Deelname aan gratis les is niet overdraagbaar.
6.5.2 Deelname gratis Yogales online Deelnemer kan online meerdere gratis online yogalessen volgen. De link van de gratis online yogales kan worden doorgestuurd naar derden. In die zin zijn de gratis online lessen wel overdraagbaar.
6.6.1 Annulering Yogalessen
Mocht door omstandigheden door World Sunrise Yoga een les of meerdere lessen worden geannuleerd dan zal deze les(sen) op een andere datum worden gegeven of deze les(sen)worden vergoed en/ of verrekend bij de volgende betaling. World Sunrise Yoga is hierin bepalend voor de aangeboden oplossing.
6.6.2 Mocht door omstandigheden een deelnemer een les niet kunnen volgen is er de mogelijkheid om de les in te halen in een andere groep, als er plek is. Inhalen van een les moet gebeuren binnen een maand. Deelnemer staat nog ingeschreven als betalend lid in de periode waarin deelnemer les inhaalt. Restitutie van de gemiste les is niet mogelijk.
6.7.1 Opzegging wekelijkse Yogalessen Opzeg termijn wekelijkse yogalessen is 1 maand. Opzegging dient te geschieden per email. Bij opzeggingen die binnenkomen per mail tot en met de 7e van de maand stopt je betalingsverplichting aan het einde van diezelfde maand. Bij alle opzeggingen die op de 8e en later binnenkomen (per mail), stopt je betalingsverplichting vanaf de 1e van de daarop volgende maand. (bijv. 6 jan opzeggen: betalingsverplichting stopt vanaf 1 feb. En 8 jan opzeggen: betalingsverplichting stopt vanaf 1 maart.)
6.7.2 Na berekening bij Opzegging wekelijkse Yogalessen Omdat de contributie een gemiddelde is van het totaal bedrag gedeeld door 12 maanden, is bij opzegging niet altijd al het lesgeld voor de gevolgde lessen betaald. In dat geval volgt er een na berekening en wordt het achterstallige bedrag in rekening gebracht.

ARTIKEL 7 De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
7.1 Privacyverklaring en Cookie beleid. Sanne van der Hout eigenaresse van World Sunrise yoga en World Sunrise Yoga Online (5751BZ-1 te Deurne) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring terug te vinden op https://worldsunriseyoga.wordpress.com/contact/. Sanne van der Hout is de Functionaris Gegevensbescherming van World Sunrise Yoga en World Sunrise Yoga Online. Zij is te bereiken via http:// www.yogaindeurne.nl contact

ARTIKEL 8 Gevolgen van de overeenkomst
Indien een overeenkomst tot stand is gekomen, gelden de volgende financiele rechten en verplichtingen:
8.1 De deelnemer/vertegenwoordiger groep is aan World Sunrise Yoga verschuldigd het lesgeld als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.

8.2 Indien de deelnemer/vertegenwoordiger groep een overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat tot 30 dagen voor de aanvang van de betreffende yogales zonder opgaaf van reden doen door middel van een email gericht aan World Sunrise Yoga. (Voor opzegging wekelijkse yogalessen zie de voorwaarden bij 6.6) Ontbinden van overeenkomst is van kracht zodra World Sunrise Yoga deze email heeft beantwoord. De deelnemer/vertegenwoordiger groep is dan de administratiekosten verschuldigd, met een minimum van € 15,- voor administratie- en annuleringskosten.

8.3 Indien de deelnemer/vertegenwoordiger groep een overeenkomst wil ontbinden, tussen de 30 dagen en twee weken voor de aanvang van de yogales gebeurt dat door middel van een email gericht aan World Sunrise Yoga. (Opzegging wekelijkse yogalessen zie voorwaarden bij 6.6) Ontbinden van overeenkomst is van kracht zodra World Sunrise Yoga deze email heeft beantwoord. De deelnemer/vertegenwoordiger groep is dan de administratiekosten verschuldigd, met een minimum van € 15,- voor administratie- en annuleringskosten, plus de helft van het overeengekomen bedrag voor de geplande yogales.

8.4 Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 14 dagen voor de aanvang van de yogales tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk. De deelnemer/vertegenwoordiger groep is dan 100% van het lesgeld voor de yogales verschuldigd.
8.5 Indien de deelnemer/vertegenwoordiger groep na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de betaling lesgeld voor de yogales met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag, alsmede de genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is World Sunrise Yoga gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:

 • De deelnemer/vertegenwoordiger groep de toegang tot de yogalessen en de gebouwen te ontzeggen.
 • De overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de deelnemer/vertegenwoordiger groep te ontbinden.
 • Over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.

Indien World Sunrise Yoga overgaat tot het treffen van incassomaatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de deelnemer/vertegenwoordiger groep, met een minimum van €68,-.
8.6 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, is de deelnemer/vertegenwoordiger groep overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd.